Home ศาสนาและธรรมะ บทสวดมนต์ตอนเช้า พร้อมคำแผ่เมตตา และสมาทานศีล(แบบย่อ)

บทสวดมนต์ตอนเช้า พร้อมคำแผ่เมตตา และสมาทานศีล(แบบย่อ)

3 second read
0
0
2,091

อรุณสวัสดิ์ ท่านผู้เจริญทุกท่าน ข้าพเจ้า……..ขอเชิญทุกท่าน ร่วมสร้างเหตุอันเป็นมหามงคล ด้วยการกล่าวคำ สมาทานศีล และสวดมนต์ให้พรแก่ตนเอง เพราะ……..ศีล เป็นเบื้องต้น ศีล เป็นที่ตั้ง

ศีล เป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดีทั้งหลาย และ เป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง บุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้ว จะเป็นเหตุให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ คือ พระนิพพาน ดังนั้น ข้าพเจ้า ขอเชิญท่านผู้เจริญ สำรวมกาย วาจา ใจ

ตั้งจิตเป็นสมาธิ กล่าวสมาทานศีลพร้อมกัน

บทนมัสการพระพุทธเจ้า ( ๓ จบ)

นะโม ตัสสะ , ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

บทนมัสการพระรัตนตรัย

 • อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภควันตัง อะภิวาเทมิ
 • (กราบ –“พุทโธ เม นาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า”)
 • สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ
 • (กราบ – “ธัมโม เม นาโถ พระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า”)
 • สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ
 • (กราบ –“สังโฆ เม นาโถ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า”)

สรณคมนปาฐะ

 • พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
 • สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

สมาทานศีลย่อ

 • พุทโธ ธัมโม สังโฆ
 • ศีลข้อ ๑ ไม่ฆ่าสัตว์
 • ศีลข้อ ๒ ไม่ลักทรัพย์
 • ศีลข้อ ๓ ไม่ประพฤติผิดในกาม
 • ศีลข้อ ๔ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดนินทา ไม่พูดเพ้อเจ้อ
 • ศีลข้อ ๕ ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา

บัดนี้ข้าพเจ้า ตั้งใจรักษาศีลแล้ว บัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีล ข้าพเจ้าผู้มีศีล มีความละอายต่อการกระทำความชั่วทั้งปวง มีความเกรงกลัวต่อผลของบาปกรรม

ข้าพเจ้าผู้มีศีล มีหิริโอตัปปะ ณ บัดนี้มีกายเป็นมนุษย์ มีใจเป็นเทวดา เป็นมนุษเทโว เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลาย

 • ขอเทวดาผู้เป็นสหายของข้าพเจ้า
 • จงคุ้มครองรักษาให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
 • ปรารถนาสิ่งใดเป็นกุศลจงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ
 • สิ่งใดไม่เป็นกุศล ขอให้ข้าพเจ้ามีทางเลือกอื่น หรือมีอุปสรรคจนกระทำไม่สำเร็จ
 • และโปรดจงคุ้มครองป้องกันให้ข้าพเจ้า ปลอดภัยในที่ทุกสถาน
 • มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางโลกและทางธรรม
 • ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ…

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

 • ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ปราศจากความทุกข์ ปราศจากเวร
 • ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
 • ขอให้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อ รักษา กาย วาจา ใจ ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

 • สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
 • จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จงอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลย
 • จงอย่าพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
 • จงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
 • จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

คาถาบูชาพระอุปคุต

 • อุปคุตโต จะมะหาเถโร สัมพุทเธนะ วิยากะโต
 • มารัญจะ มาระพะลัญจะ โส อิทานิ มะหาเถโร
 • นะมัสสิตตะวา ปะติฏฐิโต อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ
 • อุปะคุตตัง จะมะหาเถรัง ยัง ยัง อุปัททะวัง ชาตัง
 • วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเม ฯ

คำอุทิศส่วนกุศล

 • ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาล
 • ถึงบิดา มารดา ครู อาจารย์ ทั้งลูกหลาน ญาติมิตรสนิทกัน
 • ทั้งคนรัก คนชังแต่ครั้งไหน ขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉัน
 • ทั้งเจ้ากรรม นายเวร และเทวัญ ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทอญฯ

ขออนุโมทนากับบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกันทำในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสติและทำงานอย่างมีความสุข ขอบคุณ

จากบันทึก Facebook ของคุณ Danai Chanchaochai

เรียบเรียงโดย RooNgee.com

Load More Related Articles
Load More By Sharing Your Stories
Load More In ศาสนาและธรรมะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

คนเราเกิดมาเพื่อ ผิดพลาด เรียนรู้ และ แก้ไข

คนเราเกิดมาเพื่อ ผิดพลาด เรียนรู้ และ แก้ไข เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ชีวิตจาก สมาชิกพันทิพ ห…