ไม่จำเป็นต้องดีที่สุด ขอให้เข้าใจกันมากที่สุด เท่านี้ก็พอแล้ว

ไม่ต้องดีที่สุด ขอ เข้าใจกันก็พอแล้ว เมื่อบุญพาวาสนาส่งให้เรานั้นมาเป็นคู่ชีวิตเธอไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอก ขอแ ค่เธอเข้าใจฉันก็พอแล้ว

คู่ชีวิตกับคู่รักต่างกัน คู่ชีวิตหมายถึงคนอยู่กับคุณ ไม่ว่าย ามทุ กข์ย ามสุข

แต่คู่รัก หมายถึง คนที่จะอยู่กับคุณในเวลาที่มีความสุขเท่านั้นแต่เมื่อเกิ ดความทุ กข์ขึ้นมาเขาอาจจะทิ้งคุณไปหาความรักใหม่

แต่คู่ชีวิตจะอยู่กับคุณ คอยแก้ปั ญห าให้คุณ อยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นที่พักใจไม่ว่าคุณจะเจออะไรร้ าย มา ไหนก็ตามอย่ าเลือก คนที่คุณต้องเหนื่อยเพื่อเขาตลอด

แต่จงเลือกอยู่กับคนที่พร้อมจะเหนื่อยลำ บ าก สุขและทุ กข์ไปพร้อมคุณอยู่เป็นความรักในฐานะคู่ชีวิต

คู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอกขอ เป็นคู่ชีวิตที่เข้าใจกันก็พอแล้วไม่หวังว่าคู่ชีวิตต้องดีที่สุด ขอ มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกันก็พอ แม้นมีวาสนาขอ บ้านแสนสงบสุขไม่หวังอั ค ร สถานหลังโตมั่นคงหากแต่แข็งแรงอบอุ่นด้วยความรักใคร่กลมเกลียว ไม่หวังบ้านสวยงามเลิ ศห รูหากแต่งามหมด จ ร ด ด้วยจิตใจของครอบครัวที่ปรารถนาดีต่อกัน ไม่หวังพร้อมส รร พ สิ่งแวดล้อมแห่งสวนสวรรค์หากแต่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อรายล้อมด้วยเพื่อนบ้านเป็นมิตร

ขอ มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกันไม่หวังว่าต้องดีที่สุดหากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกันไม่หวังว่าสวย หล่อลากดิน หากแต่เดินไปด้วยกัน

แล้วส่งเสริมไม่หวังเป็นช้างเท้าหน้าเท้าหลัง หากแต่เดินเคียงกันไปในทุ กวันดีร้ ายด้วยรอยยิ้ม ขอ มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้

ไม่หวังงานที่มีหน้ามีตาอ วดใครหากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดีไม่หวังรายได้มหาศ าล

หากแต่สมความสามารถติดตัวเลี้ยงดูรอบครัวได้ สำคัญคือไม่มีห นี้สินจากสินทรัพย์เ สื่ อ มราคาเพื่อรักษ าหน้าตาในสังคม

ขอ บั้นปลายแห่งชีวิตที่สุข ภาพดี ไม่หวังปั้นปลายประสบความสำเร็จเป็นตำนาน หากแต่มีสุข ภาพที่ดีตามวัย ไม่มีโ ร ค ภั ยไ ข้ เ จ็ บ ท ร ม านตัวเองและคนรอบข้าง

ไม่หวังลูกหลานคลานหมอบรอรับมรดกสมบัติเอาหน้า หากแต่ลูกหลานรักรู้คุณน้อมรับ ม ร ด ก แห่งวาสนา ต่อไปเป็น ม ร ด กล้ำค่าขอ ลูกเป็นคนดีของสังคม

ไม่หวังยั ดเ ยี ย ด ให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุกด้านหากแต่มีปัญญ าเอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้

ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัย หากแต่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะมีม ารย าท จนใคร ที่ได้รู้จักเมตต าเอ็ นดูและสำคัญ คือ มีปัญญาแ ย ก แ ย ะชั่ ว ดี อย่ าให้ใครด่ ามาถึงพ่อแม่ว่าไม่สั่งสอน

สุดท้ายหากยังเหลือวาสนา ไม่หวังงาน ศ พ แห่งเ กี ย รติย ศ หากแต่ลมห ายใจสุดท้ายที่สงบพร้อมหน้าลูกหลานร่ำลา

ตั้งจิ ต อ ธิ ษ ฐ า นจะทำให้ได้ดั่งหวัง ด้วยขอให้สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ เป็นองค์พย านในมุ่งมั่นมิใช่ดลบันดาลตั้งใจกราบพระผู้ปฏิบัติดีเพื่อชี้แน ะเข็มทิศทางไปสู่ วาสนา

มิหวังปาฏิหาริย์แห่งคุณวิเศษคุณพระบทสรุปแห่งมี หรือ ไม่มี วาสนานั้นไซร้ เราทุ กคนล้วน เลือกได้เองอย่ างแท้จริง