ดูแลพ่อแม่ให้ดี เมื่อท่านยังอยู่กับเรา จะได้ไม่เสียใจตอนท่านจากไป

พ่อแม่เปรียบเหมือนพระอรหันต์ ของลูก เพราะค วามบริสุทธิ์ที่ท่านมีให้ กับลูก เหมือนใจɤองพระอรหันต์ มีความบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งอื่นแอบแฝง ในทางโลก

การจะลงทุนอะไร จะต้องคิดถึงกำไรข า ด ทุน พ่อแม่ของเรา ลงทุนตัวเรามา ไม่เคยรู้มาก่อนว่า จะกำไร หรือข า ดทุ น ตั้งแต่เรา อยู่ในท้อง ก็ดี ใจ

เอาอาหารมาบำรุง อย ากกินของแ ปลก ก็ไปสรรหามา ไม่รู้ว่าเราจะเป็นหญิงหรือชาย จะครบ 32 หรือไม่ และเมื่อเกิດมาแล้วจะกตัญญูหรือ เนรคุณ ก็ไ ม่รู้

ทั้ง ที่ท่านไม่รู้ แต่ท่านก็ทุ่มให้เราจนสุดชีวิต แม้ต้องกู้หนี้ยืมสินก็ยอม ท่านพย าย ามทำ ทุกอย่างใ ห้ดีที่สุดเพื่ อลูกของตัวเอง

ถ้าท่านใช้เวลาที่มาเลี้ยงดูเราไปปฏิบัติธรรมอย่างตั้งใจอ ย่างที่ เลี้ยงเรามา ก็กลา ยเป็นพระอรหันต์ไปนานแล้ว ท่านจึงเรียกว่า

ท่านเป็นผู้ที่ลูกควรทำบุญ ด้วย เป็นทักขิไณยบุค ค ลของลูก เป็นพระอร หันต์ใน บ้าน

จาก พระ มหาสมชาย ฐานวุ ฑฺโฒ เวลาเราสุขเราคิดถึงแฟน เวลาที่เรากินของอร่อยเราคิดถึงเพื่อน

เวลาที่เราอย า กไปเที่ยวเราคิดถึงครอบครัวเรา เรากำลังหลงลืมใครบางคนที่ส่งเสริม เคี้ยวเข็ญ ผลักดัน

เป็นกำลังสำคัญที่ส่งเราให้มาถึงจุดที่เรายื นอยู่หรือเปล่า? พ่อแม่แก่เฒ่าลงทุก วันหูตาฝ้าฟาง ลูกบอก “เ บื่ อ”

พ่อแม่บ่นเพราะกำลังลดถอยลงไม่ห นุ่มสาวเหมือนเก่าลูกบอกไม่น่ารักที่ต้องคอยมาดูแล พ่อแม่กินไม่ได้เหมือนเก่าลูกบอกว่าเ รื่ อ งมาก

พ่อแม่พูดอะไรกลๅยเป็นว่าลูกบอกว่าวุ่นวาย พ่อแม่คอยถามด้ว ยความเป็นห่ วงลูกบอกว่า อย่ายุ่ง

เรายังไม่เคย “แก่” เราไม่รู้หรอกว่า ร่ า งกายของพ่อแม่ที่เสื่оมลงทุก วันมันต้องบอบซ้ำ ผ่านการใช้งานมานานนั้นเป็นอย่างไร?

เรายังแข็งแรงเราไม่รู้หรอกว่าย ามพ่อแม่ที่แก่เฒ่าเจ็ບป่ ว ยมันทุ ก ข์ทຮมานเพียงใด

เราเคยเป็นแต่ผู้รับจากพ่อแม่จนชาชิน จนวันที่เรายืนได้ด้วยขาตัวเอง พ่อแม่ก็ไม่จำเป็นใน(ชีวิต)อีกต่อไป

พ่อแม่คือพระในบ้าน หากพ ระใน บ้านเรายังกราบไหว้ไม่ได้

หากพระในบ้านเรายังทำบุญ กตัญญูกับท่านไม่ได้ เดินสายไห ว้พร ะ 9 วัดหรือมากกว่ านั้น ก็เข้าไ ม่ถึง “บุญ”

วันนี้อย่าให้เป็นวันที่สายเกินไปจนกว่าจะตอบแทนพระคุณ “พ่อแม่” กลับ ไป “ดูแลทำนุบำรุ งจิตใจของท่าน บ้าง”

พรอันประเสิร์ฐและศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยปกป้ องคุ้มครอ งเราจากภยันอั นตร ายทั้ งหมด คือ “พรอันประเสิร์ฐจากปากข อง “พ่อแม่”

ที่ ม า นามบุญ