ทำทุกวัน ชีวิตดีขึ้นแน่นอน คาถาหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค

พระคาถาล้างกssม ของหลวงปู่ปาน ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มเก่าของวัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธย า และได้มีผู้นำมาเผยแผ่

เนื้อหาที่มาของพระคาถาล้างกssมมีอยู่ว่า ย ายฟื้น ซึ่งมีบ้านอยู่ข้างวัดบางนมโค แกชอบมาขึ้นกssมฐานกับหลวงปู่ปานเป็นประจำ

พระครูวิหารกิจจานุการ (ปาน โสนนโท) วัดบางนมโค อยุธย า

อยู่มาวันหนึ่งแกเล่าว่าได้มีชายสองคนนำตัวแกไปที่สำนักพญายมราช แต่เมื่อพญายมราชได้ตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่านำมาผิดคน จึงให้นำส่งกลับที่เดิม

ขณะเดียวกันพญายมราชท่านได้ฝากคาถาให้ย ายฟื้นนำมาถวายหลวงปู่ปาน เป็น พระคาถาล้างกssม และ บทกรวดน้ำ โดยคาถาล้างกssมนั้น

ท่านบอกไว้ว่า หากลูกหลานคนใดได้สวดให้แก่บรรพบุรุษของตนเอง ก็จะสามารถบรรเทาวิบากกssมที่ตนประสบอยู่ได้ และ บทกรวดน้ำ

เป็นบทที่กรวดน้ำให้แก่สัมภเวสีและ๑วงวิญญาณทั่วไปให้พ้นทุกข์ ซึ่งผลจากการสวดพระคาถาล้างกssมและสวดบทกรวดน้ำทุกวัน

จะทำให้กssมหนักกลายเป็นเบา ผู้สวดพ้นทุกข์พ้นโศก ชีวิตมีแต่ความสุข เป็นผู้มีอายุยืน

ก่อนสวดให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วกล่าวว่า “พุทโธ อะระหัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวัณโณ พุทโธ อะระหัง กัมมะโตเมตัง กัมมะภันทะนัง

ชีวิตตังให้ไปจุติ ให้ทุกชีวิตทุกวิญาณจงไปผุดไปเกิດ” สวดทั้งหมด ๓ จบ

บทกรวดน้ำ อิมินา ปุญญกัมเมนะ ขอเดชเดชะกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าอุทิศไปให้คุณบิดามารดา ญาติกาทั้งหลาย สมณชีพราหมณ์ อีกทั้งเรือด ริ้น ลา พระอินทร์เจ้าฟ้า พระโคดม

พระพรหมมีฤnธิ์ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระเพชรฉลูกรรณ พระมาตุลี พระกรุงพาลี พระภูมิเจ้าที่ แม่ซื้อพันจิต พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ ที่นำข้าพเจ้ามาเกิດในท้องพระพุทธศาสนา

แม่พระคงคาไหล แม่พระเพลิง แม่พระพาย แม่พระฉูดฉาด พญายมราช ท้าวเวสสุวัณ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ นายสมุห์บัญชี ตัวข้าพเจ้านี้ได้กระทำผิด

จะขอแผ่อุทิศไปยังฝูงผีทั้งหลาย ปิดอบายให้มั่น เปิดประตูสวรรค์ให้สว่างกระจ่างแจ้ง เกิດในเมืองมนุษย์ให้เป็นสุข เกิດในเมืองสวรรค์ให้เป็นสุข

ท่านทั้งหลายที่ได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่ได้สุข ขอให้สุขยิ่ง นิพพานัง ปัจจโย โหนตุ พุทธัง ชั่ วอนันตัง ธัมมัง ชั่ วจักวาลัง สังฆัง นิพพานัง ปัจจโย โหตุ

และพวกวิญญาณทั้งหลายยังบอกว่า ถ้าสวดภาวนาเป็นประจำ ไม่ใช่แต่พวกเขาเท่านั้นจะพ้นจากห่วงทุกข์

ผู้สวดเองก็จะมีแต่ความสุข สิ่งชั่ วร้ า ยทั้งหลายจะไม่มากล้ำกรายชีวิต อายุจะยืน

ที่มาจาก ทีมธรรมทาน เว็บพลังจิต